楞伽经讲什么
楞伽经讲什么
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷十)注音

导读:阿难。彼善男子。修三摩提。想阴尽者。是人平常梦想销灭。寤寐恒一。觉明虚静。犹如晴空。无复粗重前尘影事。观诸世...

楞严经(卷十)注音

ā
nán


shàn
nán


xiū
sānxiǎng
yīn
jìn
zhě

shì
rén
píng
cháng

mèng
xiǎng
xiāo
miè


mèi
héng


jué
míng

jìng

yóu

qíng
kōng
zhòng
qián
chén
yǐng
shì

guān
zhū
shì
jiānshānjìng
jiàn
míng

lái

suǒ
nián

guò

zōngshòu
zhào
yìng

liǎo
wǎng
chén


wéi

jīng
zhēn

shēng
miè
gēn
yuán

cóng
jiàn
zhū
shí
fāng

shí
èr
zhòng
shēng


dān

lèi

suī
wèi
tōng


mìng
yóu


jiàn
tóng
shēng


yóu


qīng
rǎo

wéi

gēn
chén

jiū
jìng
shū
xuémíng
wéi

xíng
yīnruò

qīng
rǎoyuán
xìng

xìng

yuán
chéng


chéng
yuán
lán
miè

huà
wéi
chéng
shuǐ

míng
xíng
yīn
jìn

shì
rén

néng

chāo
zhòng
shēng
zhuó

guān

suǒ
yóu

yōu
yǐn
wàng
xiǎng


wéi

běn

ā
nán
dāng
zhī

shì

zhèng
zhī

shē


zhōng

zhū
shàn
nán


níng
míng
zhèng
xīn

shí
lèi
tiān

biàn
便

fāng

jīng
yán

qióng
shēng
lèi
běn


běn
lèi
zhōng

shēng
yuán

zhě

guān

yōu
qīng

yuán
rǎo
dòng
yuán


yuán
yuán
zhōngduó
zhě

shì
rén
zhuì


èr

yīn
lùn


zhě

shì
rén

jiàn
běn

yīn

shì
rén


shēng

quán


chéng

yǎn
gēn


bǎi
gōng


jiàn

wàn
jié

suǒ
yǒu
zhòng
shēng


liú
wān
huánshēng


zhǐ
jiàn
zhòng
shēng

lún
huí

chù


wàn
jié
wài

míng

suǒ
guān

biàn
便
zuò
shì
jiě


děng
shì
jiān

shí
fāng
zhòng
shēng


wàn
jié
lái


yīn

yǒu

yóu


duó

wáng
zhèng
biàn
zhī

duò
luò
wài
dào

huò


xìng

èr
zhě

shì
rén

jiàn


yīn

shì
rén

shēng


jiàn

gēn

zhī
rén
shēng
rén


niǎo
shēng
niǎo


cóng
lái
hēi


cóng
lái
bái

rén
tiān
běn
shù

chù
sheng
běn
héng

bái
fēi

chéng

hēi
fēi
rǎn
zào

cóng

wàn
jiégǎi


jīn
jìn

xíng
shì

ér

běn
lái


jiànyún

gèng
yǒu

chéng


shì

dāng
zhī
jīnqiè

xiàng

jiē
běn

yīn

yóu


duó

wáng
zhèng
biàn
zhī

duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéi


wài
dàoyīn
lùn

ā
nán

shì
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


níng
míng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


yuán
cháng
zhōngduó
zhě

shì
rén
zhuìbiàn
cháng
lùn


zhě

shì
rén

qióng
xīn
jìng
xìng

èr
chù

yīn

xiū

néng
zhī

èr
wàn
jié
zhōng

shí
fāng
zhòng
shēng

suǒ
yǒu
shēng
miè

xián
jiē
xún
huán


céng
sàn
shīwéi
cháng

èr
zhě

shì
rén

qióng


yuán


xìng
cháng
zhù

xiū

néng
zhī


wàn
jié
zhōng

shí
fāng
zhòng
shēng

suǒ
yǒu
shēng
miè

xián
jiē

héng


céng
sàn
shīwéi
cháng

sān
zhě

shì
rén

qióng
jìn
liù
gēnzhí
shòu

xīn

shí
zhōng

běn
yuán
yóu
chù

xìng
cháng
héng


xiū

néng
zhī


wàn
jié
zhōng


qiè
zhòng
shēng

xún
huán

shī

běn
lái
cháng
zhù

qióng

shī
xìngwéi
cháng


zhě

shì
rén


jìn
xiǎng
yuán

shēng

gèng


liú
zhǐ
yùn
zhuǎn

shēng
miè
xiǎng
xīn

jīn

yǒng
miè


zhōng

rán

chéng

shēng
miè

yīn
xīn
suǒ
duówéi
cháng

yóu


cháng

wáng
zhèng
biàn
zhī

duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéi

èr
wài
dào


yuán
cháng
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán
zhōngduó
zhě

shì
rén
zhuìdiān
dǎo
jiàn


fēn

cháng


fēn
cháng
lùn


zhě

shì
rén

guān
miào
míng
xīn

biàn
shí
fāng
jiè

zhàn
rán

wéi

jiū
jìng
shén


cóng
shì
biàn
shí
fāng

níng
míng

dòng


qiè
zhòng
shēngxīn
zhōng


shēng

xīn
xìng

míng
zhī
wéi
cháng


shēng
miè
zhě

zhēn

cháng
xìng

èr
zhě

shì
rén


guān

xīn

biàn
guān
shí
fāng

héng
shā
guó


jiàn
jié
huì
chù

míng
wéi
jiū
jìng


cháng
zhǒng
xìng

jié

huì
chù

míng
jiū
jìng
cháng

sān
zhě

shì
rén

bié
guān

xīn

jīng

wēi


yóu

wēi
chén

liú
zhuǎn
shí
fāng

xìng


gǎi

néng
lìng

shēn


shēng

mièhuì
xìng

míng

xìng
cháng


qiè

shēng

cóng

liú
chū

míng

cháng
xìng


zhě

shì
rén

zhī
xiǎng
yīn
jìn

jiàn
xíng
yīn
liú

xíng
yīn
cháng
liú


wéi
cháng
xìng


shòu
xiǎng
děng

jīn

miè
jìn

míng

cháng
xìng

yóu


duó


fēn

cháng


fēn
cháng


duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéi

sān
wài
dào


fēn
cháng
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


fēn
wèi
zhōng

shēng

duó
zhě

shì
rén
zhuìyǒu
biān
lùn


zhě

shì
rén

xīn

shēng
yuán

liú
yòng
guò
wèi
zhě

míng
wéi
yǒu
biān


xiāng

xīn

míng
wéi

biān

èr
zhě

shì
rén

guān

wàn
jié


jiàn
zhòng
shēng


wàn
jié
qiánwén
jiàn


wén
jiàn
chù

míng
wéi

biān

yǒu
zhòng
shēng
chù

míng
wéi
yǒu
biān

sān
zhě

shì
rén


biàn
zhībiān
xìngqiè
rén

xiàn

zhī
zhōng


céng

zhī


zhī
zhī
xìng

míng

biān
zhī
xīn

dàn
yǒu
biān
xìng


zhě

shì
rén

qióng
xíng
yīn
kōngsuǒ
jiàn

xīn

chóu
duó


qiè
zhòng
shēng


shēn
zhī
zhōngxián
jiē
bàn
shēng
bàn
miè

míng

shì
jiè


qiè
suǒ
yǒu


bàn
yǒu
biān


bàn

biān

yóu


duó

yǒu
biān

biān

duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéiwài
dào


yǒu
biān
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


zhī
jiàn
zhōng

shēng

duó
zhě

shì
rén
zhuìzhǒng
diān
dǎojiǎo
luàn

biàn


lùn


zhě

shì
rén

guān
biàn
huà
yuán

jiàn
qiān
liú
chù

míng
zhī
wéi
biàn

jiàn
xiāng

chù

míng
zhī
wéi
héng

jiàn
suǒ
jiàn
chù

míng
zhī
wéi
shēng


jiàn
jiàn
chù

míng
zhī
wéi
miè

xiāng

zhī
yīn

xìng

duàn
chù

míng
zhī
wéi
zēng

zhèng
xiāng

zhōng

zhōng
suǒ

chù

míng
zhī
wéi
jiǎnshēng
chù

míng
zhī
wéi
yǒuwáng
chù

míng
zhī
wéi
dōu
guān

yòng
xīn
bié
jiàn

yǒu
qiú

rén

lái
wèn
yán

jīn


shēng

miè


yǒu
zēng

jiǎnqiè
shí

jiē
luànlìng

qián
rén

shī
zhāng


èr
zhě

shì
rén


guān

xīn
chù

yīn


zhèng

yǒu
rén
lái
wèn

wéi
dàn
yánchú

zhīsuǒ
yán
shuō

sān
zhě

shì
rén


guān

xīnyǒu
chù

yīn
yǒu

zhèng

yǒu
rén
lái
wèn

wéi
dàn
yán

shì

chú
shì
zhīsuǒ
yán
shuō


zhě

shì
rén

yǒu


jiàn


jìng
zhīxīn

luàn

yǒu
rén
lái
wèn


yán

yǒu


shì

zhī
zhōng


shì

yǒu


qiè
jiǎo
luàn


róng
qióng
jié

yóu


duó

jiǎo
luànduò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéiwài
dào


diān
dǎo
xìngjiǎo
luàn

biàn


lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuánjìn
liú

shēng

duó
zhě

shì
rén
zhuìhòu
yǒu
xiàng


xīn
diān
dǎo

huò


shēn

yún

shì


huò
jiàn

yuán

hán
biàn
guó


yún

yǒu


huò

qián
yuán

suí

huí


yún

shǔ


huò
xíng
zhōng
xiāng


yún

zài


jiē

duó
yán


hòu
yǒu
xiàng


shì
xún
huán

yǒu
shí
liù
xiàng

cóng

huòjìng
fán
nǎo


jìngliǎng
xìng
bìng
xiāng
chù

yóu


duó


hòu
yǒu


duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéi


liù
wài
dàoyīn
zhōng


hòu
yǒu
xiàng

xīn
diān
dǎo
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


xiān
chú
miè


shòu
xiǎng
zhōng

shēng

duó
zhě

shì
rén
zhuìhòu

xiàng


xīn
diān
dǎo

jiàn


miè

xíng

suǒ
yīn

guān

xiǎng
miè

xīn

suǒ


zhī

shòu
mièlián
zhuì

yīn
xìng
xiāo
sàn

zòng
yǒu
shēng


ér

shòu
xiǎng


cǎo

tóng


zhì
xiàn
qián

yóu

hòu
yún


gèng
yǒu
zhū
xiàng

yīn
zhī
kān
jiào


hòu
xiàngshì
xún
huán

yǒu


xiàng

cóng

huò


niè
pán
yīn
guǒ


qiè
jiē
kōng


yǒu
míng


jiū
jìng
duàn
miè

yóu


duó


hòuduò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéiwài
dàoyīn
zhōng


hòu

xiàng

xīn
diān
dǎo
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


xíng
cún
zhōng

jiān
shòu
xiǎng
miè

shuāng

yǒu
xiàng


shì
rén
zhuìhòu

fēi


diān
dǎo
lùn


shòu
xiǎng
zhōng

jiàn
yǒu
fēi
yǒu

xíng
qiān
liú
nèi

guān

shì
xún
huán

qióng
jìn
yīn
jièfēi
xiàng

suí


yuán

jiē
yán

hòu

yǒu
xiàng

xiàng

yòu

zhū
xíng

xìng
qiān
é


xīn

tōng


yǒu


fēi


shí
shī
cuò

yóu


duó


hòu

fēi

hòu

hūn
méngdào


duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéiwài
dàoyīn
zhōng


hòu

fēi

xīn
diān
dǎo
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


hòu
hòu


shēng

duó
zhě

shì
rén
zhuìduàn
miè
lùn

huò

shēn
miè

huò

jìn
miè

huò

jìn
miè

huò


miè

huò

shě
miè


shì
xún
huán

qióng
jìnxiàn
qián
xiāo
miè

miè
yóu


duó


hòu
duàn
miè

duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéi


jiǔ
wài
dàoyīn
zhōng


hòu
duàn
miè

xīn
diān
dǎo
lùn

yòu
sān

zhōng

zhū
shàn
nán


jiān
níng
zhèng
xīn
biàn
便

qióng
shēng
lèi
běn

guān

yōu
qīng

cháng
rǎo
dòng
yuán


hòu
hòu
yǒu

shēng

duó
zhě

shì
rén
zhuìniè
pán
lùn

huò


jiè

wéi
zhèng
zhuǎn


guān
jiàn
yuán
míng

shēng
àihuò

chū
chán

xìng

yōu


huò

èr
chán

xīn
huò

sān
chán


yuè
suí


huò


chánèr
wáng


shòu
lún
huí

shēng
miè
xìngyǒu
lòu
tiān

zuò

wéi
jiě


chù
ān
wěn

wéi
shèng
jìngshì
xún
huán


chù
jiū
jìng

yóu


duó


xiàn
niè
pán

duò
luò
wài
dào

huò


xìng

shì

míng
wéi


shí
wài
dàoyīn
zhōng


xiàn
niè
pán

xīn
diān
dǎo
lùn

ā
nán


shì
shí
zhǒng

chán

kuáng
jiě

jiē
shì
xíng
yīn

yòng
xīn
jiāoxiànzhòng
shēng
wán
cǔn
liáng

féng

xiàn
qiánwéi
jiě


yán
dēng
shèng


wàng

chéng

duò

jiànděngjiāng

lái
miè
hòu

chuán
shìbiàn
lìng
zhòng
shēng

jué
liǎo
lìng
xīn
shēn
niè

bǎo
chíxiāo

xié
jiàn

jiào

shēn
xīn

kāi
jué
zhēn
shàng
dào


zāo
zhīlìng
xīnshǎo
wéi


zuò

jué
wáng

qīng
jìng
biāo
zhǐ

ā
nán


shàn
nán


xiū
sānxíng
yīn
jìn
zhě

zhū
shì
jiān
xìng

yōu
qīng
rǎo
dòng

tóng
fēn
shēng


tāo
rán
huī
liè

shěn

gāng
niǔqié
luó

chóu

shēn
mài

gǎn
yìng
xuán
jué


niè
pán
tiān

jiāng

míng
hòu
míng

zhān

dōng
fāng


yǒu
jīng


liù
gēn

jìngchí


nèi
wài
zhàn
míngsuǒ


shēn

shí
fāng

shí
èr
zhǒng
lèi

shòu
mìng
yuán
yóu

guān
yóu
zhí
yuán

zhū
lèi

zhào


shí
fāng
jiè


huò

tóng

jīng


shěn


xiàn
yōu
míng
wéi

shí
yīnruò

qún
zhào


huò
tóng
zhōng

xiāo

liù
mén


kāi
chéng
jiù

jiàn
wén
tōng
lín


yòng
qīng
jìng

shí
fāng
shì
jièshēn
xīn


fèi
liú


nèi
wài
míng
chè

míng
shí
yīn
jìn

shì
rén

néng

chāo
yuè
mìng
zhuó

guān

suǒ
yóu

wǎng
xiàngdiān
dǎo
wàng
xiǎng


wéi

běn

ā
nán
dāng
zhī

shì
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


shí
huán
yuán


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

néng
lìng

shēn

gēn


kāishí
fāng

zhū
lèi
tōng
jué

jué
zhī
tōng
mǐn

néng

yuán
yuán

ruò

suǒ
guī


zhēn
cháng
yīn

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

yīn
suǒ
yīn
zhí

suō

jiā
luó

suǒ
guī
míng


chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng
suǒ

xīn

chéng
suǒ
guī
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
wài
dào
zhǒng

ā
nán

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

suǒ
guī

lǎn
wéijìn

kōng
jiè

shí
èr
lèi
nèi

suǒ
yǒu
zhòng
shēng

jiē

shēn
zhōng


lèi
liú
chū

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

néng
fēi
néng
zhíshǒu
luó

xiàn

biān
shēn

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng

èr


néng
wéi
xīn

chéng
néng
shì
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng

màn
tiān


biàn
yuán
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

suǒ
guī

yǒu
suǒ
guī
shēn
xīn

cóng

liú
chū

shí
fāng

kōng

xián

shēng
dōu


suǒ
xuān
liú


zuò
zhēn
cháng
shēn


shēng
miè
jiě

zài
shēng
miè
zhōng

zǎo

cháng
zhù


huò

shēngshēng
miè

ān
zhù
shěn


shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

cháng
fēi
cháng
zhízài
tiān

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng

sān


yīn

xīn

chéng
wàng

guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
dào
yuán
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

suǒ
zhī

zhī
biàn
yuán


yīn
zhī

jiě

shí
fāng
cǎo


jiē
chēng
yǒu
qíng


réncǎo

wéi
rén

rén

huán
chéng

shí
fāng
cǎo
shùbiàn
zhī

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

zhī

zhī
zhí


zhā
xiàn


zhí

qiè
jué

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng
yuán
zhī
xīn

chéng

miù
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
dào
zhī
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

yuán
róng

gēn

yòng
zhōngsuí
shùn

biàn
便

yuán
huà


qiè

shēng

qiú
huǒ
guāng
míng


shuǐ
qīng
jìng

ài
fēng
zhōu
liú

guān
chén
chéng
jiùchóng
shìqún
chén


zuò
běn
yīn


cháng
zhù
jiě

shì
rén

duò

shēng

shēng
zhí

zhū
jiābìng

luó
mén

qín
xīn

shēn

shì
huǒ
chóng
shuǐ

qiú
chū
shēng


chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng
zhuó
chóng
shì


xīn
cóngwàng
qiú
yīn

qiú
wàng

guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
diān
huà
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

yuán
míng


míng
zhōng


fēi
miè
qún
huà


yǒng
miè


wéi
suǒ
guī


shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

guī

guī
zhí


xiǎng
tiān
zhōng

zhū
shùn
ruò
duō

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng

liù

yuán


xīn

chéng
kōng
wáng
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
duàn
miè
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

yuán
cháng


shēn
cháng
zhù

tóng

jīng
yuán

cháng

qīng
shì

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

tān
fēi
tān
zhí

zhū
ā

tuó

qiú
cháng
mìng
zhě

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míngzhí
zhuó
mìng
yuánwàng
yīn


cháng
láo
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
wàng
yán
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

guān
mìng

tōng

què
liú
chén
láo

kǒng

xiāo
jìn

biàn
便
zuò
lián
huá
gōng

guǎng
广
huà

zhēn

duō
zēng
bǎo
yuán


zòng

xīn

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

zhēn

zhēn
zhí

zhā
zhǐ

jiā
luó

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng
xié

yīn


chì
chén
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
tiān

zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán


mìng
míng
zhōng

fēn
bié
jīng


shū
jué
zhēn
wěi

yīn
guǒ
xiāng
chóu

wéi
qiú
gǎn
yìng

bèi
qīng
jìng
dào

suǒ
wèi
jiàn

duàn


zhèng
miè
xiū
dào


miè

xiū

gèng

qián
jìn

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

dìng
xìng
shēng
wén

zhū

wén
sēng

zēng
shàng
màn
zhě

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng

jiǔ

yuán
jīng
yìng
xīn

chéng


guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
chán
kōng
zhǒng

yòu
shàn
nán


qióng
zhū
xíng
kōng


miè
shēng
miè

ér


miè

jīng
miào
wèi
yuán

ruò

yuán
róng

qīng
jìng
jué
míng


yán
shēn
miàoniè
pán

ér

qián
jìn

shēng
shèng
jiě
zhě

shì
rén

duò

dìng
xìng

zhī

zhū
yuán

lún


huí
xīn
zhě

chéng

bànwáng
shī
zhī
jiàn

shì
míng

shí

yuán
jué
mǐn
?
xīn

chéng
zhàn
míng
guǒ

wéi
yuǎn
yuán
tōng

bèi
niè
pán
chéng

shēng
jué
yuán
míng


huà
yuán
zhǒng

ā
nán


shì
shí
zhǒng
chán


zhōng

chéng
kuáng

yīn


huò


wèi

zhōng

shēng
mǎn

zhèng

jiē
shì
shí
yīn

yòng
xīn
jiāoshēng

wèi

zhòng
shēng
wán
cǔn
liáng

féng

xiàn
qiánsuǒ
ài

xiān


xīn

ér

xiū


jiāng
wéi

jìng

suǒ
guī
níngyán
mǎnshàng
wàng

chéng

wài
dào
xié


suǒ
gǎn

zhōng

duò

jiàn


shēng
wén
yuán
jué


chéng
zēng
jìn


děng
cún
xīn

bǐng

lái
dào

jiāng


ménmiè
hòu

chuán
shì

shì


lìng
zhòng
shēng

jué
liǎo
lìng
jiànzuò
shěn
niè

bǎo
suí
āi
jiù

xiāo

xié
yuán

lìng

shēn
xīnzhī
jiàn

cóng
shǐ
chéng
jiù


zāo
shì

mén

xiān
guò

shì

héng
shā
jié
zhōng

wēi
chén

lái

chéng

xīn
kāishàng
dào

shí
yīn
ruò
jìnxiàn
qián

zhū
gēn

yòng

cóng

yòng
zhōng

néng
jīn
gāng
qián
huì

yuán
míng
jīng
xīn


zhōng

huà


jìng
liú


nèi
hán
bǎo
yuè


shì
nǎi
chāo

shí
xìn
shí
zhù

shí
xíng

shí
huí
xiàng


jiā
xíng
xīnsuǒ
xíng

jīn
gāng
shí


děng
jué
yuán
míng
lái

miào
zhuāng
yǎn
hǎi

yuán
mǎnguī

suǒshì
guò


xiān

shì
zūn

shē


zhōngshě


jué
míng
fēn


wēi


shì


jìng
xiàn
qián


néng
ān
shí

xīn
gòu

chú


luò
xié
jiàn

yīn

xiāo
miè

tiān

cuī
suìguǐ
shén

chǐ

táo
shì

chī
mèi
wǎng
liǎngchū
shēng

zhí
zhì
zhū
shǎo


xià
liè
zēng
jìnniè
pán

xīn


mèn

ruò
zhū

shì


dùn
zhòng
shēng

wèi
shí
chánzhī
shuōxiū
sān
mèi


kǒng
tóng
xié


xīn
quàn
lìng

chí


dǐng

tuó
luó

zhòu

ruò
wèi
néng
sòng

xiě

chán
táng

huò
dài
shēn
shàng


qiè
zhū


suǒ

néng
dòng


dāng
gōng
qīn

shí
fāng

lái

jiū
jìng
xiū
jìn

zuì
hòu
chuí
fàn

ā
nán

cóng
zuò


wén

shì
huì

dǐng

qīn
fèng


chí

shī


zhòng
zhōng

chóng

bái
suǒ
yán


yīn
xiàng
zhòng


zhǒng

wàng

wéi
běn
xiǎng
xīn


děng
píng
cháng

wèi
méng

lái

wēi

kāi
shì

yòu


yīn

wéi
bìng
xiāo
chú

wéi


jìn


shì

chóngwéi
jiè

wéi
yuàn

lái


xuānwèi


zhòng

qīng
jìng
xīnwèi

shì


qiè
zhòng
shēng

zuò
jiāng
lái
yǎn


gào
ā
nán

jīng
zhēn
miào
míng

běn
jué
yuán
jìng

fēi
liú
shēngzhū
chén
gòu

nǎi
zhì

kōng

jiē
yīn
wàng
xiǎng

zhī
suǒ
shēngyuán
běn
jué

miào
míng
zhēn
jīng

wàng


shēng

zhū

shì
jiān


yǎn
ruò
duō


tóu
rèn
yǐng

wàng
yuán

yīn


wàng
xiǎng
zhōng


yīn
yuán
xìng


yīn
yuán
zhě

chēng
wéi

ránkōng
xìng

yóu
shí
huàn
shēng

yīn
yuán


rán

jiē
shì
zhòng
shēng

wàng
xīn

duó

ā
nán

zhī
wàng
suǒ


shuō
wàng
yīn
yuán

ruò
wàng
yuán


shuō
wàng
yīn
yuán

yuán

suǒ
yǒu


kuàng

zhī

tuī

rán
zhě

shì


lái
míng


yīn
běn
yīn

tóng
shì
wàng
xiǎngxiān
yīnxiǎng
shēng


xīn
fēi
xiǎngnéng
lái

xiǎng
zhōng
chuán
mìngxiān
yán

xīn
xiǎng

wèi

kǒu
zhōng
xián
shēng

xīn
xiǎng
dēng
gāo


xīn
suān


xuán


yǒuwèi
lái
fēi


wàng
tōng
lún

kǒu
shuǐyīn
tán

chū

shì

dāng
zhī


xiàn

shēn

míng
wéi
jiān
wàng
xiǎngsuǒ
shuō

lín
gāo
xiǎng
xīn

néng
lìng

xíng

zhēn
shòu
suān


yóu
yīn
shòu
shēng

néng
dòng
jīn
xiàn
qián

shùn

wéi
sǔn

èr
xiàn

chí

míng
wéi

míng


èr
wàng
xiǎng

yóu

niàn


shǐ
使


shēn

shēn
fēi
niàn
lún


shēn

yīn

suí
niàn
suǒ
shǐ
使

zhǒng
zhǒng

xiàng

xīn
shēng
xíngniàn
xiāng
yìngxiǎng
xīn

mèi
wéi
zhū
mèngxiǎng
niàn

yáo
dòng
wàng
qíng

míng
wéi
róng
tōng


sān
wàng
xiǎng

huà


zhù

yùn
yùnjiǎ
cháng

shēng


xiāo
róng
zhòuxiāng
dài

céng

jué


ā
nán


ruò
fēi


yún


qiānshì
zhēn
juézhū
xíng

niàn
niàn

tíng

míng
wéi
yōu
yǐnwàng
xiǎng

yòu

jīng
míng

zhàn

yáo
chù

míng
héng
cháng
zhě


shēn

chū

jiàn
wén
jué
zhī

ruò
shí
jīng
zhēn


róng

wàng


yīn

děng

céng


nián


jīng

nián
suì


wàng
hòu

ránqián
wǎn
rán

céng


shījīng
liǎo

zhàn

yáo
zhōng

niàn
niàn
shòu
xūn

yǒu

chóu
suàn

ā
nán
dāng
zhī


zhàn
fēi
zhēnliú
shuǐ

wàng

tián
jìng

liú


jiàn

fēi
shì

liú

ruò
fēi
xiǎng
yuán

níng
shòu
wàng


fēi

liù
gēn

yòng
kāizhī
wàng
xiǎng


shí

mièxiàn
zài

jiàn
wén
jué
zhī

zhōng
chuàn
zhàn
liǎo
nèi

wǎng
xiàng

diān
dǎo

wēi

jīng
xiǎng

ā
nán

shì

shòu
yīn


wàng
xiǎng
chéng


jīn

zhī

yīn
jiè
qiǎn
shēn

wéi


kōng

shì

biān


wéi
chùshì
shòu
biān


wéi


wàng

shì
xiǎng
biān


wéi
miè

shēng

shì
xíng
biān


zhàn


zhàn

guī
shí
biān
yīn
yuán

chóng
dié
shēng


shēng
yīn
shí
yǒu

miè
cóng

chúdùn


chéng

bìng
xiāo

shì
fēi
dùn
chú

yīn


jìnshì


jié

jīn
jié


suǒ

míng

zài


wèn


yīng
jiāng


wàng
xiǎng
gēn
yuán

xīn

kāi
tōng

chuán
shì
jiāng
láizhī
zhōng

zhū
xiū
xíng
zhě

lìng
shí

wàng

shēn
yàn

shēng

zhī
yǒu
niè
pán


liàn
sān
jiè

ā
nán

ruò

yǒu
rén

biàn
mǎn
shí
fāng

suǒ
yǒu

kōng

yíng
mǎn

bǎo

chí

fèng
shàng
wēi
chén
zhū


chéng
shì
gōng
yǎng

xīn


yún


shì
rén


shī

yīn
yuánduō
fǒu

ā
nán

yán


kōng

jìn

zhēn
bǎo

biān


yǒu
zhòng
shēng

shī


qián

shě
shēn
yóu
huò

zhuǎn
lún
wáng
wèi

kuàng

xiàn
qián


kōng

qióngchōng
biàn

jiē
shī
zhēn
bǎo

qióng
jiéshàng

néng


shì

yún


gèng
yǒu
biāngào
ā
nán

zhū


lái
wàng

ruò

yǒu
rén

shēn


zhòng

shí

luó


shùn


jīng

fāng

fāng

ā
nǎi
zhì
qióng
jìn
shí
fāng

jiànjīng


néng


niàn

jiāng


ménjié
zhōng

kāi
shì
wèi
xué

shì
rén
zuì
zhàng

yìng
niàn
xiāo
miè

biàn

suǒ
shòu
yīn

chéng
ān

guóchāo
yuè

qián
zhī
shī
rén

bǎi
bèi
qiān
bèi

qiān
wàn

亿
bèi


shì
nǎi
zhì

suàn
shùsuǒ

néng


ā
nán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

néng
sòng

jīng

néng
chí

zhòuguǎng
广
shuō

qióng
jié

jìnjiào
yán


jiào
xíng
dào

zhí
chéng

shuō

jīngqiū


qiū


yōu

sāi

yōu
qiè
shì
jiān

tiān
rén

ā
xiū
luó


zhū

fāng


èr
chéng

shèng
xiān
tóng


bìng
chū

xīnguǐ
shén

jiē

huan


zuò

ér